НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-4-47

Шидловська Т.А., Навальківська Н.Я.
Отоакустична емісія на частоті продуктів спотворення у хворих на цукровий діабет II типу з порушеннями слухової функції
Шидловська Тетяна Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Керівник лабораторії професійних порушень голосу та слуху (з групою фоніатрії)
Доктор медичних наук, професор
E-mail: doctor_sh@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-7894-359X

Навальківська Надія Яровславівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Аспірант
E-mail: navalkivska.nadia@gmail.com

Анотація

Метод отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення (DPОАЕ) при діагностиці уражень слухової системи, насамперед рецепторного відділу слухового аналізатора, займає вагому роль. Досить часто при сенсоневральній приглухуватості різного ґенезу спостерігається саме ураження завиткових структур внутрішнього вуха, а у хворих на цукровий діабет, за даними різних авторів, порушення у слуховому аналізаторі мають місце.
Мета роботи – визначити зміни в стані рецепторного відділу слухового аналізатора за даними реєстрації ОАЕ на частоті продуктів спотворення у хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції.
Матеріали та методи дослідження: Обстежено 1 7 х ворих на Ц Д І І т ипу, у яких з а д аними суб’єктивної аудіометрії буди виявлені порушення слухової функції І-ІІ ступеню. Контрольну групу склали 15 здорових нормально чуючих осіб, які не висували скарг на порушення слуху та не мали підвищених рівнів цукру у крові. Всього обстежено 32 особи.
Реєстрацію отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення (DPОАЕ) проводили за допомогою приладу «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія) в смузі частот 1-6 кГц.
Статистична обробка отриманих результатів здійснювалась за загальноприйнятими методами математичної варіаційної статистики з використанням програмного пакету STATISTICA. Розраховувалось середньостатистичне значення показників – величина (М) та її похибка (±m). Вірогідність змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінювалась за критерієм достовірності різниці (t) за таблицею
Стьюдента.
Результати та їх обговорення: для аналізу були відібрані результати обстеження хворих на ЦД ІІ типу, у яких за даними суб’єктивної аудіометрії були виявлені порушення слухової функції і які пред’являли скарги на зниження слуху та періодичний або постійний суб’єктивний вушний шум.
В результаті проведених досліджень ОАЕ на частоті продуктів спотворення були отримані такі дані. Повна адекватна відповідь отоакустичної емісії по всьому частотному спектру зареєстрована лише у 3 пацієнтів (9,4 % випадків) з одного боку. У більшості досліджуваних пацієнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, був отриманий частково позитивний тест (68,7%). У 7 пацієнтів (21,8%) відповідь ОАЕ не було зареєстровано взагалі. Відсутність відповіді ОАЕ або частково позитивна реєстрація у 90,6% обстежених свідчить про порушення функції завитки.
Амплітуда емісії DPOAE (інтенсивність отриманої відповіді) на усіх досліджуваних частотах (1-6 кГц) була достовірно нижчою (P<0,01) порівняно з нормою на усіх частотах. Особливо вираженим таке зниження було в області 4 кГц, де амплітуда відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ при нормі 9,4±0,5 дБ.
Отже, у обстежених нами хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції мали місце зміни у рецепторному відділі слухового аналізатора, що підтверджено даними об’єктивних методів обстеження.
Висновки:
1. Дані ОАЕ на частоті продуктів спотворення у пацієнтів з ЦД ІІ типу об’єктивно підтверджують наявність порушень у рецепторному відділі слухового аналізатора.
2. У пацієнтів з ЦД ІІ типу амплітуда ОАЕ на частоті продуктів спотворення достовірно нижча від норми на усіх досліджуваних частотах (1-6 кГц). Особливо вираженим таке зниження є в області 4 кГц.
3. Проведені дослідження свідчать про доцільність обстеження методом реєстрації ОАЕ хворих на цукровий діабет ІІ типу, адже це сприяє ранньому виявленню порушень у рецепторному відділі слухового аналізатора у таких хворих.
4. Застосування методу реєстрації отоакустичної емісії при обстеженні хворих на цукровий діабет ІІ типу має важливе значення для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних порушень слуху у даного контингенту.

Ключові слова

сенсоневральні порушення слуху, цукровий діабет, слуховий аналізатор, отоакустична емісія, DPOAE.


Література

 1. Altman YA, Tavartkiladze GA. Manual on Audiology: monograph. Moscow: DMK-Press, 2003. 215 p. [In Russian].
 2. Konovalov ES. Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOEAs) among patients with extravasal compression of vertebral arteries. Visnyk problem biolohiï i medyt︠ s︡ yny. 2013;2(3):167-9. [Article in Ukrainian].
 3. Fridman VL. [Registration of various classes of otoacoustic emission in the definition of auditory sensitivity in norm and with various forms of hearing loss] [dissertation]. Moscow; 2005. 30 p. [In Russian].
 4. Lazareva LA, Tarasenko AA. [Early detection of hearing impairment among children with diabetes mellitus type I]. Materials of the 19th Congress of Otorhinolaringologists of Russia. 2016;124-6. [Article in Russian].
 5. Shidlovska TA, Basanets AV, Shevtsova TV, Gvozdetsky VA. [Study of otoacoustic emission in workers of various professional groups of the coal industry]. Medical perspectives. 2015;XX(3):120-7. [Article in Russian].
 6. Shydlovska TV, Zabolotniy DI, Shydlovska TA. [Sensorineural hearing loss]. Кiev: Logos; 2006. 779 p. [In Ukrainian].
 7. Bockstael A, Keppler H, Dhooge I, D'haenens W, Maes L, et al. Effectiveness of hearing protector devices in impulse noise verified with transiently evoked and distortion product otoacoustic emissions. Int J Audiol. 2008 Mar;47(3):119-33. doi: 10.1080/14992020701704784.
 8. Mom T., Montalban A, Khalil T, Gabrillargues J, Chazal J, et al. Vasospasm of labyrinthine artery in cerebellopontine angle surgery: evidence brought by distortionproduct otoacoustic emissions. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Oct;271(10):2627-35. doi: 10.1007/s00405-013-2753-0.
 9. Mustafa MW. Transient evoked otoacoustic emissions and vestibular evoked myogenic potentials in cigarette and water pipe smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Oct;271(10):2669-73. doi: 10.1007/s00405-013-2765-9.
 10. Pavlidis P, Maurer J, Apostolidou E, Kekes G, Kouvelas D. Memantine's action against aminoglycoside-induced ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jun;271(6):1491-6. doi: 10.1007/s00405-013-2647-1.
 11. Ulu S , B ucak A , U lu MS, A hsen A , D uran A , e t a l. Neutrophil-lymphocyte ratio as a new predictive and prognostic factor at the hearing loss of diabetic patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Oct;271(10):2681-6. doi: 10.1007/s00405-013-2734-3.
 12. Wlodarczyk K, Raichel JJ, Nykiel K, Pilka E, Skarzynski PH, Jedrzejczak WW. Comparison of otoacoustic suppression in children and adults – preliminary results. J Hear Sci. 2019; June: 154.
 13. Zarandy ММ, Rutka J. Diseases of the Inner Ear: A Clinical, Radiologic, and Pathologic Atlas. Springer; 2010. 94 p.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»