НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-47

Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Навальківська Н.Я.
Рівень периферичного мієлінового білку та вітаміну Д у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу з порушеннями слуху  
Шидловська Тетяна Анатоліївна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Зав. лабораторії голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор
E-mail: lorprof3@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-7894-359X

Шидловська Тамара Василівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Лабораторія голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор
E-mail: doctor_sh@ukr.net

Навальківська Надія Ярославівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Аспірант
E-mail: navalkivska.nadia@gmail.com

Анотація

Актуальність: При ЦД нерідко спостерігаються порушення слуху, в т.ч. сенсоневральна приглухуватість (СНП). З іншого боку, до розвитку СНП можуть призводити метаболічні зміни, порушення системи гемостазу, недостатність вітамінів та мінералів.
Мета роботи – дослідити рівень периферичного мієлінового білку (ПМБ) та вітаміну Д у хворих на ЦД 2-го типу з порушеннями слухової функції.
Матеріали і методи досліджень: Обстежено 30 хворих на ЦД 2-го типу, у яких за даними суб’єктивної аудіометрії було виявлено СНП І-ІІ ступеню за Міжнародною класифікацією. Хворих було розподілено на 2 групи по 15 чоловік: до 1-ї групи увійшли пацієнти без ускладнень ЦД, до 2-ї групи – пацієнти з ускладненнями ЦД та різкими змінами рівня цукру крові в анамнезі. У якості групи порівняння обстежено 15 хворих на СНП без підвищеного вмісту цукру у крові. Контрольну групу склали 15 здорових осіб.
Результати та обговорення: При аналізі результатів проведеного дослідження виявилося, що у х хворих на ЦД та СНП (1 та 2-ї груп) мало місце достовірне підвищення рівня ПМБ як порівняно з контролем, так і з групою порівняння. Причому у 2-й групі (з ускладненим ЦД) зростання вмісту ПМБ у сироватці крові було достовірно більш значним, ніж у 1-й групі. ПМБ становив у хворих на ЦД 1 групи від 2,3 до 9,8 нм/мл (середньостатистичне значення 7,2±0,5 нг/мл), в 2 групі ПМБ мав рівень від 8,5 до 37,2 нм/мл (середньостатистичне значення 24,3±1,7 нг/мл). Підвищені рівні ПМБ у хворих на ЦД можуть свідчити про процеси демієлінізації, ураження невральних структур, більш виражені при ускладненому перебігу
ЦД, які, очевидно, мають певне значення у розвитку СНП при ЦД ІІ типу.
Певні зниження рівня вітаміну Д спостерігались в усіх досліджуваних групах хворих з СНП. Однак у пацієнтів з СНП без ЦД таке зниження не відрізнялося достовірно від контролю. А у обох групах пацієнтів з СНП на фоні ЦД така різниця була достовірною, особливо у 2-й групі. Зниження рівня вітаміну Д в сироватці крові, більш виражене при ускладненому перебігу ЦД, у хворих з СНП свідчить про певну роль цього вітаміну у поглибленні метаболічних порушень у таких хворих, а отже – швидкому і більш вираженому розвитку ускладнень
При аналізі розподілу пацієнтів за відхиленням від норми показників ПМБ та вітаміну Д, було виявлено, що у групах пацієнтів з ЦД, особливо з ускладненим перебігом, достовірно частіше, ніж у групі порівняння, спостерігалась недостатність віт. Б та підвищення вмісту ПМБ в сироватці крові. Причому в 2-й групі відхилення від норми у рівні ПМБ були достовірно частішими, ніж у 1-й групі. У групі порівняння (СНП без ЦД) недостатність вітаміну Д мала місце лише у 13,3% випадків. Дефіцит віт. Д у хворих 2-ї групи визначався достовірно частіше не лише порівняно з контролем і групою порівняння, але й з 1-ю групою, з більш легким перебігом ЦД. Так, у 2-й групі недостатність вітаміну Д мала місце у 26,6% випадків, а його дефіцит – у 73,3%. Загалом зниження рівня вітаміну Д мало місце у 100% хворих 2-ї групи і у 80% – 1-ї, тоді як в 3-й групі – лише 30%.
Таким чином, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних групах хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у вмісті ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Причому найбільш виражені порушення були виявлені у обстежених, у яких спостерігалися також ускладнений перебіг ЦД 2-го типу, наявність епізодів гіпоглікемії в анамнезі. Це свідчить про можливу роль ускладненого перебігу ЦД 2-го типу на розвиток порушень (в т.ч. демієлінізуючих процесів) у невральних структурах слухового аналізатора.
Висновки: 1. У пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та сенсоневральною приглухуватістю має місце достовірне підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові, більш виражене при ускладненому перебігу ЦД, що може свідчити про процеси демієлінізації і ушкодження невральних структур.
2. У пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на фоні цукрового діабету 2-го типу має місце достовірне (P<0,01) порівняно з контролем зниження рівня вітаміну Д, вираженість якого свідчить про його нестачу і навіть дефіцит, особливо на фоні ускладнень ЦД.
3. У пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з сенсоневральною приглухуватістю, у яких мають місце ускладнений перебіг, полінейропатії, епізоди різкої зміни рівнів цукру крові в анамнезі, відбуваються достовірно (P<0,05) більш виражене підвищення рівня ПМБ та зниження вмісту вітаміну Д, ніж у хворих з більш легким перебігом захворювання.
4. Отримані дані можуть свідчити про важливу роль демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних порушень слуху при ЦД 2-го типу.

Ключові слова

сенсоневральна приглухуватість, цукровий діабет, слуховий аналізатор, периферичний білок мієліну, вітамін D.


Література

 1. Deeva Y. [Peripheral and central vestibular disorders in patients with diabetes mellitus (clinical and experimental study)] [dissertation]. Kyiv, UA; SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS»; 2012. 32 p. [In Ukrainian].
 2. Dobrelia NV, Khromov AS. [Diabetes mellitus and pulmonary circulation (part 1)]. Fiziol. Zh. 2019; 65(2): 97-107. doi: https://doi.org/10.15407/fz65.02.097. [Article in Ukrainian].
 3. Kostitska IO. [Peripheral myelin protein-22 is an early diagnostic marker of nerve endings damage in patients with diabetes mellitus]. In: Achievements and Prospects of Experimental and Clinical Endocrinology (14th Danilev Readings). Proceedings of scientific and practical conference with international participation; 2015; Kharkiv. Kharkiv, UA; 2015. p. 90-1. [In Ukrainian].
 4. Mankovsky BN. [Diabetology: What's New in Clinical Guidelines?]. Zdorov’ya Ukrayini. 2016; 33(1):13-4. [Article in Russian].
 5. Tarasenko MV. [Condition of the auditory system in patients with autoimmune thyroiditis]. [dissertation]. Kyiv, UA; SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS»; 2019. 19 p. [In Ukrainian].
 6. Tronko ND, Sokolova LK, Vlasenko NV, Kostyukevich AA. [Achieving the goals of diabetes treatment in Ukraine. Findings of the International Diabetes Management Study (IDMPS)]. Endokrynologia. 2015; 20(4):42-3. [Article in Russian].
 7. Shidlovska TV, Zabolotny DI, Shidlovska TV. [Sensorineural hearing loss]. Kyiv: Logos; 2006. 779 p. [In Ukrainian].
 8. Shimkiv OD. [Treatment of neuropathy in diabetes mellitus: a neurologist's view]. Zdorov’ya Ukrayini. 2018;42(2):28-9. [Article in Ukrainian].
 9. Bener A, Al-Hamaq AOAA, Abdulhadi K, Salahaldin AH, Gansan L. Interaction between diabetes mellitus and hypertension on risk of hearing loss in highly endogamous population. Diabetes Metab Syndr. 2017; 11(1):45-51. doi:10.1016/j.dsx.2016.09.004.
 10. Ghazavi H, Kargoshaie AA, Jamshidi-Koohsari M. Investigation of vitamin D levels in patients with Sudden Sensory-Neural Hearing Loss and its effect on treatment. Am J Otolaryngol. 2020;41(2):102327. doi: 10.1016/j.amjoto.2019.102327.
 11. Horikawa C, Kodama S, Tanaka Sh, Fujihara K, Hirasawa R, Yachi Y, et al. Diabetes and risk of hearing impairment in adults: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98(1):51-8. doi: 10.1210/jc.2012-2119.
 12. IDF Diabetes Atlas. 9th edition. International Diabetes Federation. 2019. 176 p.
 13. Kaźmierczak H, Doroszewska G. Metabolic disorders in vertigo, tinnitus, and hearing loss. Int Tinnitus J. 2001;7(1):54-8.
 14. Pop-Busui R, Boulton AJM, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2017;40(1):136-54. doi: 10.2337/dc16-2042.
 15. Spankovich C, Elangovan S. Diabetes and Auditory-Vestibular Pathology. Semin Hear. 2019;40(4): 292-9. doi: 10.1055/s-0039-1697033.
 16. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2): 88-98. doi: 10.1038/nrendo.2017.151.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»